banner
V modulu použitá a doporučená literatura


1. BACKETT - MILBURN, K., MCKIE, L.: A Critical Appraisal of the Draw and Write Technique. Health Education Research, 1999, 14, 387 - 398.
2. BERTRAND, Y. Soudobé vzdělávací teorie. Praha: Portál, 1998.
3. BÍLEK, M.: Why to Learn Science and Technology? Selected Results of the International ROSE Project. In: MECHLOVÁ. E. (ed.): Information and Communication Technology in Education - Proceedings, University of Ostrava : Ostrava, 2005, s. 11 - 14.
4. COBERN, W. W.: Contextual Constructivism: The Impact of Culture on the Learning and Teaching of Science. In: TOBIN, K. (ed.): The Practice of Constructivism in Science Education, Hillsdale - New Jersey : Lawrence Erbaum Associates, 1994, pp. 51 - 70.
5. DOULÍK, P., ŠKODA, J.: Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001), 125 - 130.
6. DOULÍK, P., ŠKODA, J.: Netradiční metody výuky chemie. Moderní vyučování, 4, (2001), č. 4, 8 - 9.
7. DOULÍK, P., ŠKODA, J.: Otázky diagnostiky při výuce chemie metodou aktivní konstrukce poznatků žáka. Moderní vyučování. 6, (2001), 8 - 9.
8. DOULÍK, P., ŠKODA, J.: Konstruktivistické metody výuky jako prostředek modernizace práce učitele chemie. In: BÍLEK, M. (ed.): Profil učitele chemie II. Sborník příspěvků z jednání v sekcích XI. Mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 60 - 64.
9. DOULÍK, P., ŠKODA, J.: Tvorba a ověření výzkumných nástrojů kvantitativní diagnostiky prekonceptů. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D. Supplementum I, 2002, no. 6, pp. 75-82.
10. DOULÍK, P., ŠKODA, J.: Genesis of Basic School Pupil's Preconcept of Conception Energy. In: KOLEJKA, J. (ed.): Theme "Energy" in Primary School Environmental Education - Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Volume 170, Science Serie No. 23, Geografie XV, MU, Brno, 2004, s. 29 - 32.
11. DOULÍK, P.: Dětská pojetí vybraných fenoménů z oblasti přírodovědného vzdělávání na základní škole. Disertační práce. Trnava : PdF TU, 2004.
12. DOULÍK, P.: Geneze dětských pojetí vybraných fenoménů. Acta Universitatis Purkynianae 107, Studia Paedagogica, Ústí nad Labem : UJEP, 2005.
13. DOULÍK, P. ŠKODA, J., HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ L.: Výzkumné metody použitelné k diagnostice dětských pojetí. Technológia vzdelávania, 8/2005, s. 2 - 8.
14. FISCHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997.
15. GALLARD, A. J.: Learning Science in Multicultural Environments. The Impact of Culture on the Learning and Teaching of Science. In: TOBIN, K. (ed.): The Practice of Constructivism in Science Education, Hillsdale - New Jersey : Lawrence Erbaum Associates, 1994, pp. 171 - 7180.
16. HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ L., DOULÍK, P., ŠKODA, J.: Základní aspekt řízení učební činnosti žáků jako aktivní konstrukce poznání. Technológia vzdelávania, 8/2005, s. 12 - 15.
17. HEJNÝ, M., KUŘINA, F.: Tři světy Karla Poppera a vzdělávací proces. Pedagogika, 2000, vol. XLX, č. 1, s. 38 - 50.
18. HEJNÝ, M., KUŘINA, F.: Dítě, škola, matematika (konstruktivistické přístupy k vyučování). Praha : Portál, 2001.
19. HELD, Ľ., OROLÍNOVÁ, M.: Implikácie z konštruktivistického vzdelávacieho programu pre tvorbu kurikulárnych dokumentov - príklad hustota.. Chemické rozhľady 5/2004, Bratislava: Iuventa, 2004, s. 61 - 70.
20. HOLADA, K.: Pedagogika chemie. Praha : PedF UK, 2000.
21. MANDÍKOVÁ, D.: Intuitivní představy ve fyzice. In: MATEMATIKA - FYZIKA - INFORMATIKA, roč. 3, 1993, č. 2, s. 80 - 84.
22. MANDÍKOVÁ, D.: Výuka Newtonových zákonů I - intuitivní představy žáků. [on-line],http://www.rvp.cz (4. 1. 2006).
23. MANDÍKOVÁ, D.: Výuka Newtonových zákonů II - výklad. [on-line], http://www.rvp.cz (4. 1. 2006).
24. MÜLLEROVÁ, L., ŠKODA, J., ŠIKULOVÁ, R.: Diagnostika a identifikace učebních stylů žáků jako nezbytný předpoklad pro možnost hledání efektivních učebních postupů.. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity. Séria D - Vedy o vychove a vzdelávání. Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2000, s. 83 - 87.
25. NODZYŃSKA, M.: K pravidlům vyučování chemie na základě Piagetovy konstruktivistické teorie. In: BÍLEK, M. (ed.): Aktuální otázky výuky chemie XII., Gaudeamus : Hradec Králové 2002, s. 85 - 86.
26. PEČIVOVÁ, M., ŠKODA, J.: Konkretizace aktivní tvorby poznatků žákem v přípravě učitelů chemie. Závěrečná zpráva o plnění projektu FRVŠ B0672. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2001.
27. PIAGET, J.: Dokąd zmierza edukacja. PWN : Warszawa 1977.
28. SCHREINER, C., SJ?BERG, S.: Sowing the seeds of ROSE. Background, Rationale, Questionnaire Development and Data Collection for ROSE (The Relevance of Science Education) - a comparative study of students' views of science and science education. Acta Didactica. (4/2004) Oslo : Dept. of Teacher Education and School Development, University of Oslo, 2004.
29. SJ?BERG, S.: s. a. (8. 5. 2005 by e-mail).
30. ŠKODA, J., PEČIVOVÁ, M., DOULÍK, P.: The Importance of Illustrative Presentations in Teaching Chemistry by Applying Constructivist Methods. In: BÍLEK, M.: Visualization in Science and Technical Education. Gaudeamus, Hradec Králové, 2003, s. 13 - 19.
31. ŠKODA, J.: Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. Acta Universitatis Purkynianae 106, Studia Paedagogica, Ústí nad Labem : UJEP, 2005.
32. URBANOVÁ, A., OROLÍNOVÁ, M.: Priebežné výsledky riešenia projektu integrovaného vyučovania prírodných vied pre základnú školu. In: ŠIBOR, J. (ed.): Mezinárodní seminář didaktiků chemie - sborník anotací příspěvků s CD-Rom (full-texty příspěvků), Brno: MU, 2004, s. 102/14.
33. ŽOLDOŠOVÁ, K., HELD, Ľ.: Chemical laboratory in the nature and pupil´s motivation. In: Science and Technology Education in new Millenium (3rd IOSTE Symposium for Central and East European Countries), Praha, 2000.
34. ŽOLDOŠOVÁ, K., PROKOP, P., KIRCHMAYEROVÁ, J.: Prírodovedné predmety v teréne. Učiteľské noviny, ročník L, 2000, č. 1, s. 7.
35. ŽOLDOŠOVÁ, K., PROKOP, P.: Motivačný vpliv skúsenostného učenia v prírodovednom vzdelávaní v teréne (diagnostika detskou kresbou). In: BÍLEK, M. (ed.): Aktuální otázky výuky chemie XII., Gaudeamus : Hradec Králové 2002, s. 319 - 324.
36. ŽOLDOŠOVÁ, K.: Detské predstavy o prírodných javoch. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria D: Vedy o výchove a vzdelávaní, 2004, s. 66 - 75.
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz