banner

Science and Technology

Ještě jeden komplexní projekt si dovolíme ocitovat, a to kanadské kurikulum " Přírodní vědy a technika (Science and Technology)" pro 1. - 8. ročník základní školy [27]. Ten je zajímavý hlavně tím, že obsahuje pět základních linií, rozvíjených od prvního do osmého ročníku. Jde o tyto linie:
- Životní systémy (Life Systems),
- Hmota a materiály (Matter and Materials),
- Energie a řízení (Energy and Control),
- Struktury a mechanismy (Structures and Mechanisms),
- Země a vesmírné systémy (Earth and Space Systems).
Jednotlivá témata základních linií jsou při našich snahách o inovaci kurikula zajímavou inspirací pro tvorbu komplexní přírodovědy 1. a 2. stupně základní školy. Z toho důvodu je uvedeme v následujících tabulkách.

banner

banner

banner

banner

banner

Uvedené projekty jsou vybaveny rozsáhlým komplexem materiálů, od jednoduchých pracovních sešitů pro žáky k učebním textům, zkušebním formulářům, laboratorním příručkám, příručkám pro učitele, návodům na vyhodnocování poznávacího procesu u žáků až po metodické listy, diafilmy, filmy instrukční povahy a konečně bulletin, sdělující a zprostředkující výměnu zkušeností, spojených s aplikací příslušného projektu. Z hlediska prováděné analýzy [2] je zajímavá ta skutečnost, že některé systémy věnují větší, jiné menší pozornost chemii ve srovnání s jinými přírodovědnými disciplínami participujícími na daném didaktickém systému a projektu integrované výuky. Dodejme ještě, že ve všech těchto projektech je uplatněna maximální snaha po individualizovaném učení, že přírodovědná látka slouží jako pracovní nástroj, jehož aplikací se sleduje hlavní cíl přírodovědné výuky, tj. naučit žáky experimentovat, všímat si věcí a jevů, umět je popisovat a hodnotit, klasifikovat a nacházet taková zobecnění, která mohou být individuu v životě potřebná a užitečná. Přitom se berou v úvahu individuální zvláštnosti jednotlivých žáků, které jsou dány jednak geneticky, jednak prostředím, ve kterém žák vyrůstá. Tyto okolnosti je podle autorů nutno brát v úvahu, má-li být výuka pro žáky nejenom zajímavá, ale i společensky užitečná [18].
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz