banner

Příklady integrovaného školního předmětu fyzika/chemie

Příkladem návrhu integrovaného školního předmětu "Fyzika/Chemie" může být např. koncepce vytvořená v 70. letech v Dolním Sasku (Niedersachsen). Pro ilustraci uveďme jednotlivá témata ze společné učebnice pro 5. a 6. ročník tohoto projektu jejímiž autory jsou Herbert Selchow a Robert Wrobel a vyšla v nakladatelství Schroedel Verlag v roce 1974 [8].
Učebnice je zpracována do sedmi základních kapitol s označením rozšiřujícího učiva (obtížnějších partií). Tučně jsou uváděna v textu důležitá jména a odborné termíny, červeným rámováním jsou zvýrazněny definice. Učebnice je doplněna popisy velkého počtu jednoduchých experimentů, označeny jsou experimenty, které smí provádět pouze učitel. Pokyny pro řešení úloh, jejichž zadání uzavírá každou podkapitolu, jsou uvedeny v doplňkovém pracovním sešitu.
Přehled hlavních kapitol a jejich podkapitol (hvězdičkou jsou označeny kapitoly rozšiřujícího učiva) je následující:
1. O teple

2. O zvuku

3. O světle

4. O magnetismu

5. O elektrickém proudu

6. O tělesech a silách

7. O látkách a látkových přeměnách

Jak je z obsahu učebnice patrné, jedná se o pokus jednotného přírodovědného pohledu na okolní svět. Lze však k němu mít určité výhrady, neboť jde spíše o pohled fyzika. Chemická část je inkorporována poněkud neorganicky, zvláště až v poslední hlavní kapitole, která je již minimálně strukturována a jejíž dvě kapitoly jsou nesrovnatelně (obsahem pojmů) širší než kapitoly předcházející, zahrnující převážně učivo fyziky. Přitom řada z nich by již mohla být poznatky z chemie doplněna (např. 1.5, 3.3, 5.2 atd.). Platí tak výrok známého bavorského didaktika chemie B. Lutze, který realizaci integrovaného přírodovědného předmětu na základní škole v Německu hodnotí spíše jako společné vyučování dvou nebo více předmětů než integrovanou přírodovědu [9]. Realita pak vypadá tak, že je vyučována v rámci tohoto předmětu po určitou dobu odděleně fyzika - učitelem, aprobovaným ve fyzice, pak podobně následuje další předmět atd. Z diskuse nad tímto zásadním problémem "integrované" přírodovědné výuky plynuly závěry směřující k nově pojaté přípravě učitelů pro základní školy (Hauptschulen). Na bavorských univerzitách tak došlo v druhé polovině devadesátých let k rozšíření aprobovanosti učitelů pro "Hauptschulen" na tří až čtyř předmětovou přípravu. Opět se potvrdil fakt, že reformy školství musejí začínat právě v přípravě učitelů.
Jedním z nejnovějších integračních projektů učiva fyziky a chemie v Německu je v nakladatelství Schroedel vydaná řada učebnic s názvem "Erlebnis Physik/Chemie (Zážitek z fyziky a chemie)" vydaná v prvním vydání v roce 2001. Pro ilustraci tohoto přístupu uvádíme obsah (hlavní kapitoly) druhého dílu učebnice a cvičebnice "Erlebnis Physik/Chemie 2" doporučené pro 8. a 9. ročník základní školy v Dolním Sasku (Niedersachsen).
1. O elektřině
2. Elektronika a zpracování informací
3. Elektromotor a generátor
4. Síly
5. Tlak v kapalinách a plynech
6. Světlo
7. Zvuk
8. Využití elektrické energie
9. Vytápění - přeměny energie v domácnosti
10. Radioaktivita
11. Chemie - přeměnit a změnit
12. Směsi látek a dělící metody
13. Vzduch
14. Voda
15. Voda a vodík
16. Kyseliny a báze v našem okolí
17. Soli v našem okolí
18. Kovy
19. Plasty - materiály dnešní doby
I v toto novém projektu jsou zachována odděleně tradiční fyzikální a chemická témata. Opět jde spíše o společnou či koordinovanou výuku fyziky a chemie.
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz