banner

Studijní text

Projekt "Prostředí vzduch"

Významnou institucí ve Spolkové republice Německo, která se zabývá tvorbou kurikulí různých stupňů škol, je Institut pro pedagogiku přírodních věd (IPN - Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften) při Univerzitě Christiana Albrechta v Kielu (Christians-Albrechts-Universität Kiel). IPN působí jako výzkumné středisko Šlesvicka - Holštýnska, ale jeho úkoly, zaměřující se na další výzkum a vývoj přírodovědného vzdělávání [11], výrazně přesahují jeho hranice. Institut se skládá z oddělení didaktiky biologie, didaktiky chemie, didaktiky fyziky, věd o výchově, pedagogicko - psychologických metod (včetně zpracování dat) a řídícího oddělení.
Na IPN byla v průběhu let připravena celá řada zajímavých projektů, např. známý komplexní projekt přírodovědného vzdělávání na základní škole z osmdesátých let "Stoffe und Stoffumwandlung" [12]. V následujícím textu stručně uvedeme základní myšlenky projektu integrovaného přírodovědného tématicky orientovaného učebního předmětu "Prostředí vzduch". Tento projekt byl prezentován pro větší rozšíření na německých školách v roce 1991 jako návrh volitelného, povinně-volitelného případně povinného předmětu pro 2. stupeň základní školy (8. - 10. ročník tzv. Sekundarstufe I), s pokračováním v prvním ročníku střední školy (11. ročník tzv. Sekundarstufe II). Je koncipován jako návrh pro integraci učiva vycházející z poznatků biologie, chemie, zeměpisu, fyziky, techniky a společenských věd (občanské nauky). Projekt zpracovali D. Rodi, G. Begerow, D. Linhart a H. Schneider [13]. Projekt je z textové stránky zajištěn metodickou příručkou pro učitele (Lehrerheft [14]) a pracovním sešitem pro žáky (Schülerheft [15]).
Má následující strukturu kapitol:
Část I: Získávat energii, ale jak?
Část II: Vzduch v místnosti
Část III: Vzduch ve městě
Část IV: Vzduch v lese a na polích
Část V: Vzduch v zemské atmosféře

Autoři projektu "Prostředí vzduch" navázali a rozšířili ekologicky orientovaný projekt výuky biologie ze sedmdesátých let, který vznikl také v IPN pod názvem "Téma vzduch" [16]. Oproti tomuto projektu, zaměřenému především na konkrétní škodlivé látky, se nový návrh více orientuje na znečištěné životní prostředí, k němuž přistupuje způsobem "od blízkého ke vzdálenému".
Poznatkovou bází návrhu je učivo biologie, rozšířené o poznatky dalších oborů. Autoři, podle vlastního vyjádření v úvodu materiálu, nepředpokládají zvládnutí celého rozsahu v jednom roce, ale postupně v průběhu 8. - 11. ročníku všeobecně - vzdělávací školy. Proto jsou jednotlivá témata koncipována tak, aby mohla být nezávisle na sobě do příslušných ročníků zařazena.
Co se týče postavení předmětu "Prostředí vzduch" v učebních plánech, předpokládají autoři návrhu jeho zařazení v bloku povinně - volitelných nebo volitelných předmětů. V některých německých zemích tuto možnost přinášejí všechny typy tzv. Sekundarstufe I (2. stupeň ZŠ), ať již to jsou tzv. Hauptschulen, Realschulen nebo gymnázia. V jiných spolkových zemích je však volba omezená. Tam jsou učební obsahy tohoto typu nabízeny buď jako nepovinné "vzdělávací kroužky" (v Bádensku - Württembersku jsou to např. tzv. EBA - "Erweiteres Bildungsangebot") nebo práce v rámci dnů věnovaných projektové výuce (Projekttage).
Nová koncepce, jak již bylo řečeno, vychází z poznávání nejbližšího okolí žáků, a postupně jsou rozvíjeny poznatky ve vzdálenějších "pásech" životního prostředí.
První ověření navrhovaného předmětu proběhlo v druhé polovině osmdesátých let na dvou školách, a to na Scheubelgerschule Bargau a Adalbert-Stifter-Realschule ve Schwäbisch Gmünd ve dvou skupinách v rámci EBA (viz výše). Hlavní ověření potom přineslo poznatky i ze zařazení tohoto učiva do stávajících předmětů biologie, geografie a částečně i chemie a fyziky. Nejvýraznější ohlas získala zvláště témata "Nebezpečí radioaktivního záření", "Umírání lesa" a "Kouření". Žáci jako nejpřínosnější hodnotili možnost vlastního provádění četných experimentů.
Z testů, které byly zadávány skupinách s takto pojatou výukou [13], bylo patrné skutečně vyšší hodnocení důležitosti globálních ohrožení jako např. "Ničení životního prostředí", "Atomová válka", "Havárie jaderných elektráren" apod. než bezprostředních osobních neštěstí jako jsou např. "Nemoc", "Smrt rodičů", "Nezaměstnanost" apod. U kontrolních skupin, které neabsolvovaly témata projektu "Prostředí vzduch", bylo těžiště důležitosti blíže k osobní oblasti.
Závěrem ještě dodejme, že projekt má výborně zpracovaný pracovní sešit pro žáky s velkým množstvím pracovních listů k řízenému pozorování, měření a provádění velkého množství převážně žákovských experimentů. Ovšem o samostatném předmětu, zařazeném do učebního plánu konkrétního ročníku jsme zatím záznam neobjevili.
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz