bannerPříklady integrace oborů fyzika - chemie - biologie do jednoho předmětu "přírodověda" na 2. stupni základní školy

V Bavorsku se objevily v osmdesátých letech podobné snahy o integrovanou přírodovědnou výuku jako v ostatních německých spolkových zemích. V učebních plánech z roku 1985 pro 2. stupeň základní školy (Sekundarstufe I - Hauptschulen) byl vytvořen integrovaný předmět Fyzika/Chemie s dvouhodinovou dotací pro všech 6. ročníků studia (5. - 10.). V roce 1997 došlo k dalšímu rozšíření integrace v rámci zaváděných nových učebních plánů (pro Hauptschulen) jako společné výuky tří oborů (fyziky, chemie a biologie) v jednom učebním předmětu "Přírodověda". Přesto se však nepodařilo udržet celkový týdenní počet hodin věnovaný jmenovaným třem přírodovědným předmětům a tak se jejich výsledný počet redukoval na následující stav:
- 5. - 7. ročník po dvou vyučovacích hodinách,
- 8. - 10. ročník po třech vyučovacích hodinách.
Je třeba poznamenat, že v Bavorsku začíná povinná školní docházka v šesti letech a 1. stupeň základní školy (Grundschule) je čtyřletý (1. - 4. ročník). Po čtvrtém ročníku dochází k první diferenciaci, kdy nejschopnější žáci přestupují na gymnázium nebo na reálku (Realschule). Základní škola pokračuje 2. stupněm (Hauptschule). Jejím úkolem je připravovat žáky pro praktickou orientaci jejich další školní přípravy ať již v učebních oborech případně ve středním odborném vzdělávání. Hauptschule je ukončena devátým ročníkem a pro schopné žáky s příslušnými výsledky (např. průměr z němčiny a matematiky 2,5 a lepší) je dána možnost pokračovat ještě v ročníku desátém.
Co se týče popisovaného předmětu Fyzika/Chemie/Biologie je nutné zdůraznit, že takto pojatý předmět je vyučován jedním učitelem (na rozdíl od předchozí realizace "integrace"), který vychází z jedné příslušné učebnice a klasifikuje závěrečné výsledky žáků v předmětu jednou známkou. B. Lutz k tomu poznamenává [9], že takováto koncepce přináší řadu výhod, ale není také bez rizik. Mezi hlavní výhody a nové možnosti výuky patří hlavně nabízející se realizace projektové výuky, vycházející z žákovských životních zkušeností. Svět kolem nich není na jednotlivé obory dělen, a problémy, které budou řešit, tyto hranice přesahují. Risikem je větší možnost fascinace popisnou stránkou jevů a procesů, které mohou být vlivem chybějících solidních oborových bází nesprávně interpretovány a následně chybně vysvětlovány.
Jednotlivá témata jsou zařazena do ročníků následujícím způsobem:
5. ročník
5.1 Slunce - základ života
5.2 Pohyb
5.3 Zvířata a rostliny v našem okolí
5.4 Látky v běžném životě
6. ročník
6.1 Voda - základ života
6.2 Život u vody a ve vodě
6.3 Vnímání světla a zvuku
6.4 Vývoj lidského života
7. ročník
7.1 Vzduch - základ života a prostor života
7.2 Vzduch - předpoklad pro procesy v neživé přírodě
4.1 Zacházení s elektrickým proudem
4.2 Základy mechaniky
8. ročník
8.1 Půda - základ života a prostor života
8.2 Životní společenství les
8.3 Zdravý život
8.4 Látky našeho okolí, všedního dne a techniky
8.5 Zacházení s elektrickým proudem
9. ročník
9.1 Naše místo jako životní prostředí
9.2 Základy komunikace
9.3 Pohled do mikrokosmu
9.4 Vývoj člověka
9.5 Látky každodenní spotřeby a techniky
9.6 Energie
10. ročník
10.1 Naše Země jako životní prostředí
10.2 Základy dorozumívání
10.3 Pohled do mikrokosmu
10.4 Vývoj živočichů
10.5 Látky každodenní spotřeby a techniky
10.6 Energie
Výuka podle uvedeného učebního plánu začala v Bavorsku ve školním roce 1997/98. Hned zpočátku se však projevil problém s připraveností učitelů na tuto situaci. Byla provedena celá řada opatření týkající se jak pregraduálního (Ausbildung) tak postgraduálního (Fortbildung) vzdělávání učitelů. V současné době již jsou na univerzitách připravováni učitelé pro předmět v troj- nebo čtyřkombinaci (ještě možnost volby dalšího předmětu).
Podle slov jednoho z členů autorského týmu této nové koncepce H. Lallingera [10] je možné shrnout hlavní cíle následovně:
"Cílem je takový učební plán, který:
- hledá celostní pohled,
- ukazuje tématická propojení,
- ačkoli je pojatý integračně, nepopírá existenci jednotlivých oborů,
- dbá na otevřenost a vyžaduje exemplární volbu témat,
- vykazuje oborové základy,
- vyžaduje oborové a vněoborové kompetence,
- umožňuje oborově sjednocující a oborově přesahující práci,
- vyžaduje projektovou a činnostní orientaci.
I přes náročnost těchto dílčích aspektů uvažovaného cíle by mělo být dosaženo velkého zisku: lepších výsledků v učení a spokojenějších žáků" [10].
V popisovaném projektu se již jedná o integraci přírodovědných oborů v pravém slova smyslu. Podobně je tomu také ve dvou nových projektech s názvy "PCB (Physik-Chemie-Biologie)" a "Natur und Technik".
Projekt PCB určený pro základníškolu (Hauptschulen) je podporován v Bavorsku řadou učebnic z nakladatelství Oldenbourg Verlag z Mnichova ("Schulbuchreihe Zusammenhänge - Oldenbourg Verlag, München"). Hlavní okruhy pro jednotlivé ročníky jsou následující:
5. Ročník
Slunce - základ života
Pohyb - pohyb vpřed
Zvířata a rostliny v našem okolí
Látky kolem nás
Stránky s texty
6. Ročník
Voda - základ života
Životní prostředí - Voda
Vnímání světla a zvuku
Vývoj lidského života
Stránky s texty
7. Ročník
Vzduch - základ života a životní prostor
Vzduch - předpoklad pro děje v neživé přírodě
O elektřině
Základy mechaniky
Stránky s texty
8. Ročník
Půda - základ života a životní prostor
Životní společenství - Les
Zdravá výživa
Látky kolem nás a v technice
O elektřině
Stránky s texty
9. Ročník
Naše místo jako životní prostor
Základy komunikace
Pohled do mikrokosmu
Vývoj listva
Látky kolem nás a v technice
Energie
Slovníček
Projekt "Natur und Technik" podporují řady učebnic z nakladatelství Cornelsen Verlag z Berlína. Např. pro základní školy (Hauptschulen)v Bavorsku byla vtvořena řadaučebnic pokrývající výuku přírodovědy a technik od 5. do 9. ročníku. Hlavní témata jsou shodná s řadou "Zusammenhänge", ale u každé podkapitoly je určeno tzv. oborové těžiště (Schwerpunkt). Pro ilustraci uveďme obsah učebnice pro 8 ročník včetně oborových težišť:
I. Půda - základ života a životní prostor
1. Život v půdě (Biologie)
2. Kvalita půd (Chemie)
II. Životní společenství - Les
1. Zvířata a rostliny v lese (Biologie)
2. Funkce lesa (Biologie)
III. Zdravá výživa
1. Výživa člověka (Biologie)
2. Nápoje jako potraviny (Chemie)
3. Trávení u člověka (Biologie)
4. Infekční nemoci (Biologie)
5. Omamné látky a drogy
Látky kolem nás a v technice
1. První setkání s kyselinami a louhy
2. Některé kyseliny poznat důkladně
3. Některé louhy poznat důkladně
4. Škodlivé látky pro životní prostředí
5. Soli
O elektřině
1. Působení trvalých magnetů
2. Magnetické účinky elektrického proudu
3. Elektromotor
4. Elektromagnetická indukce
5. Transformátor
6. Práce a energie
Z výčtu témat a jejich "zařazení" prostřednictvím"oborových těžišť je opět zřejmý příklon ke společné výuce fyziky, chemie a biologie namísto integrovaného přírodovědného vyučování v pravém slova smyslu. To je ale obecný problém Německa, jako země s tradičním diferencovaným přístupem k přírodovědné výuce od 2. stupně základní školy.
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz