bannerPřírodovědný projekt "Počasí a podnebí"

Pro integrovanou výuku přírodních věd vydalo nakladatelství Ernst Klett Schulbuch Verlag v roce 1995 sérii materiálů pro 8. - 10. ročník základní školy (Sekundarstufe I). Materiály ve formě příruček k jednotlivým komplexním projektům vyšly v edici "Fachübergreifender Unterricht - Biologie - Chemie - Geografie - Physik. Jako příklad uvedeme stručný popis projektu "Počasí a podnebí (Wetter und Klima)" autorů A. Kremera a L. Stäudela [17]. Učební text je zpracován zajímavým způsobem jako "odborné čtení" s řadou obrázků a fotografií a s místy označenými pro aktivity žáků: pozorování; analýza různých materiálů - novinových zpráv, encyklopedických analýz; měření; zamyšlení se nad problémem; provádění experimentů, výrobu improvizovaných měřících přístrojů aj. Obsah je volně strukturován (bez výrazného formálního označování kapitol - pouze v záhlaví textu) do jedenácti okruhů, připojen je výkladový slovník nových a neznámých pojmů a rejstřík. Okruhy jsou pojmenovány následovně:
Sedlákovy moudrosti
Počasí a zdraví
Pozorování počasí
Předpověď počasí
Nebezpečí pro počasí i podnebí: skleníkový efekt
Hustý vzduch
Počasí u nás a jinde
Přizpůsobování se podnebí
Klima ve městě
Vyrobíme si jednoduché přístroje k pozorování počasí
Mapování lišejníků ve Stuttgartu-Feuerbachu
Živé ploty proti sněhovým závějím v Bavorsku
Lexikon
Rejstřík

Jak je patrné z uvedeného přehledu kapitol projektu, nejedná se o pouhé zkoumání počasí a klimatu. Téma je samo o sobě žákům velmi blízké, nijak předem neevokuje šířku, kterou takto pojatá vlastní realizace přináší. Žáci se seznamují s řadou poznatků různých vědních oborů, aniž by příslušné zařazení potřebovali a navíc se to děje vlastním zkoumáním a tvůrčí činností.
V této kapitole představené projekty v sobě implicitně a částečně i explicitně nesly ambice stát se na základní škole integrovanými přírodovědnými předměty, aniž by muselo dojít k předimenzování obsahu výuky [18, 19].
Existuje řada dalších přístupů, které byly publikovány včetně výsledků jejich evaluace. Již na řadě míst byl uveden jako příklad integrace přírodovědného vyučování projekt "Kyselý déšť (Saurer Regen)" autorů W. Jansena, A. Blockové a J. Knaacka z Univerzity v Oldenburku [20]. Byly již popsány i první zkušenosti s jeho zařazením do výuky ve volitelných předmětech (Leistungkursen) ve vyšších ročnících německého gymnázia [18].
Do češtiny byl v současné době z německého originálu "Naturwissenschaften (Cornelsen Verlag, Berlin, 1998)" přeložen v nakladatelství Fraus z Plzně projekt "Člověk a příroda. Učebnice pro integrovanou výuku." zahrnující části [21-26]:
- Vzduch,
- Voda,
- Půda,
- Zdraví,
- Energie,
- Informace a komunikace.
Jeho aplikace v kurikulu naší základní školy je ale v současnosti spíše diskutabilní. Podle anotace projektu jde spíše o doplňkový materiál či materiál pro skupinové a projektové vyučování, ne tedy učebnice integrované přírodovědy pro určitý ročník základní školy.
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz